Kolegium katolických lékařů brněnské diecéze


Archiv programů schůzek z let 2002 a 2003

Přednášky byly pořány ve spolupráci se sdružením Hippokrates každý druhý pátek v měsíci v Centru dětských odborných zdravotnických služeb (Bílý dům), Žerotínovo nám. 4, VI. patro. Začátek byl v 17 hodin.

8. března 2002: Syndrom vyhoření a psychická náročnost lékařské a zdravotnické profese
PhDr. Martina Kosová

12. dubna 2002: Etické problémy v gynekologii
MUDr. Petr Závodný, CSc.

10. května 2002: Nemocný s AIDS mezi námi
MUDr. Mgr. Karel Rozehnal

8. listopadu 2002: Etické problémy psychiatrie
MUDr. Tomáš Lajkep

13. prosince 2002: Zkušenosti lékaře z misijí v Africe
MUDr. Pavel Žvak

10. ledna 2003: Smysl bolesti a utrpení
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

14. února 2003: Etické problémy v dětském lékařství
Prim. MUDr. Radovan Sedlinský, přednosta dětského oddělení Nemocnice v Ivančicích

14. března 2003: Statut lidského embrya
Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU

11. dubna 2003: Logoterapie a duchovní život
PhDr. Pavel Navrátil, PhD., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

9. května 2003: Etické hodnoty Romů
Mgr. Petra Bučková


Kolegium katolických lékařů a Bioetické centrum Hippokraers pořádali na jaře v Brně cyklus přednášek Bolest, utrpení, eutanázie.


Začátek a konec lidského života

Bioetická konference s mezinárodní účastí
Brno, 18. – 19. 10. 2002

Ve dnech 18. až 19. října 2002 se v Brně uskuteční bioetická konference s mezinárodní účastí Začátek a konec lidského života. Na jejím pořádání se podílejí Hippokrates, Společnost lékařské etiky ČLS JEP, Odbor sociální péče a zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Biskupství brněnské, Charita, Diakonie, Kolegium katolických lékařů, Moravskoslezská křesťanská akademie, Rádio Proglas a další instituce. Ze zahraničních hostů pozvání k přednášce přijali: prof. Daniel West z USA, prof. Enrique Prat z Vídně, doc. MUDr. ThDr. Marian Mráz z Trnavy a MUDr. Josef Glasa , CSc. z Bratislavy. Svou aktivní účast přislíbili vedoucí představitelé tří renomovaných pracovišť 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: přednosta III. interní kliniky prof. MUDr. Josef Marek, přednosta Embryologického ústavu doc. MUDr. Petr Hach a vedoucí Ústavu pro humanitní studia v lékařství MUDr. PhMgr. Jan Payne. Přednášet budou kromě jiných také doc. Albert Beneš, ThD. z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, prof. PhDr. Vladimír Smékal z Psychologického ústavu Fakulty sociálních studií MU v Brně, přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně prof. MUDr. Augustin Svoboda a MUDr. Tomáš Lajkep z Ústavu lékařské etiky, rovněž brněnské lékařské fakulty.

Konference je určena širokému okruhu zájemců, zvláště jsou vítáni lékaři, etici, kněží, pedagogové, rodiče, studenti, pracovníci ve zdravotnictví i v sociálních službách a aktivisté věnující se ochraně lidského života. Účastnický poplatek činí 230,- Kč, při platbě do 31. 5. 2002 170,- Kč a opravňuje také k odběru sborníku přednášek a abstrakt i dalších kongresových materiálů. K účasti na konferenci je možno se přihlásit na adrese: Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno, případně e-mailem na elektronické adrese: scripta@volny. cz.

Přihláška ke stažení.